તાલુકા ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -2017તાલુકા ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -2017


૧.  મેહસાણા તાલુકો ---- તારીખ :૨૪-૮-૨૦૧૭  - સ્થળ :- પાલાવાસણા  પ્રાથમિક શાળા
૨.  વિસનગર તાલુકો ----તારીખ : ૧-૯-૨૦૧૭   -  સ્થળ :- ઉદલપુર  પ્રાથમિક શાળા